Normy pracovních oděvů

Normy pracovních oděvů

Datum: 9.2.2018

Pracovní oblečení Vás může chránit před různými vlivy a nebezpečími, zároveň Vám mohou dopřát při vykonávané činnosti pohodlí. Takových vlivů je mnoho, příkladem může být déšť nebo vítr, chlad nebo naopak teplo, snížená viditelnost atd. Zdraví máme každý jen jedno, proto mezi největší nebezpečí patří zřejmě riziko úrazu, ať už je způsobeno čímkoli.

Otázkou je, jak vybrat ty nejvhodnější pracovní oděvy či pomůcky pro konkrétní činnost? Pomoci Vám mohou jednotné normy, které u každého produktu napoví, pro jaké podmínky je vhodný a pro jaké už nikoliv. Vzhledem k širokému spektru prací a pro ně určených oděvů je však takových norem větší množství. Pro laika tak může být složité se v nich zorientovat. S námi ale nemusíte zoufat! Připravili jsme pro Vás tento článek, který Vám jednotlivé normy přiblíží. Pak již bude pro Vás výběr toho nejvhodnějšího oděvu z naší široké nabídky otázkou chviličky.

Základem je norma EN ISO 13688 ochranné oděvy - obecné požadavky. Starší verze má označení EN 340. Jsou v ní stanoveny obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem spolu s ochrannými oděvy. Tato norma nemůže být používaná samotná, ale pouze v kombinaci s normou obsahující konkrétní požadavky na provedení výrobku poskytujícího ochranu.

Povětrnostní vlivy

norma EN 343 EN 343+A1 ochranné oděvy proti dešti je norma vztahující se na oděvy, které jsou užívané pro ochranu před nepřízní počasí - dešti. Určuje 2 vlastnosti či parametry. První je propustnost vody (nepromokavost) a dělí se na 3 třídy podle toho, jakému tlaku vody daný oděv odolá. Čím vyšší třída, tím většímu tlaku odolá. Daná třída může být značena v horní části symbolu normy (na obrázku "x"). Druhá je prodyšná vlastnost - odolnost proti průniku vodních par. Dělí se rovněž do 3 tříd, přičemž první třída má nejnižší prodyšnost. Tato vlastnost má vliv na doporučenou nepřetržitou dobu nošení oděvu při různých teplotách prostředí. Čím vyšší prodyšnost je, tím je delší doba možného nepřetržitého nošení a také v tím vyšší teplotě prostředí je možné nosit oděv bez omezení doby nepřetržitého nošení. Daná třída může být značena ve spodní části symbolu normy (na obrázku "y").

norma EN 342 EN 342 ochrana proti chladu se vztahuje na oděvy využívané při práci za teplot nižších než -5° C (mrazírny, chladírny a jiná extrémní prostředí). Označovat může buď celé oděvy (obleky na celé tělo - kombinézy, komplety) nebo oděvní součásti pokrývající pouze část těla (větrovka s kapucí, bunda, kabát). U symbolu se mohou objevovat 4 hodnoty, přičemž 2 z nich jsou nepovinné. První značí výslednou efektivní tepelnou izolaci za pohybu, druhá značí totální tepelnou izolaci v klidu, třetí určuje odolnost proti průniku vzduchu (profouknutí, třída 1 - 3: dobrá, lepší, nejlepší), čtvrtá určuje odolnost proti průniku vody přes vnější materiál a švy (odstupňováno podobně jako u EN 343).

norma EN 14058 EN 14058 oděvy na ochranu proti chladnému prostředí je určena pro oděvní součásti (bundy, blůzy, vesty, kalhoty, ...) chránící proti účinkům chladného prostředí. Tyto oděvy jsou určeny pro středně nízké teploty (-5° C a výše) a chrání proti lokálnímu prochladnutí těla. Toto oblečení může být použito pro venkovní (například stavebnictví) i vnitřní (například potravinářství) prostředí. U symbolu může být uvedeno až 5 hodnot. První 4 údaje jsou stejné jako u normy EN 342. Tato norma navíc deklaruje třídy tepelného odporu (hodnoty 1-3, čím vyšší, tím lepší tepelná izolace). Zbývající 4 hodnoty jsou nepovinné, jelikož tyto oděvy nemusí být vždy nutně vyrobeno z neprodyšného nebo vodovzdorného materiálu.

norma EN 20471 EN ISO 20471 (původní norma EN 471) výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití je norma rozdělující výstražné oděvy do 3 skupin podle minimální plochy použitých materiálů. Dále stanovuje počet reflexních prvků a jejich rozmístění. U vyšších bezpečnostních tříd je například vyžadováno, aby pruhy ohraničovaly postavu, proto třeba samotná vesta nestačí. Je vhodné, aby oblečení mělo také vertikální reflexní prvky, které zajistí, že bude uživatel dobře vidět i v předklonu.
Vedle symbolu bývají uvedeny třídy ochrany: první se uvádí ve hodnotách 1-3 podle minimální plochy nápadných materiálů (na obrázku "x"), druhá se uvádí v hodnotách 1-2 podle minimálního koeficientu retroreflexe.

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu
materiál třída 1 třída 2 třída 3
podkladový materiál 0,14 m2 0,5 m2 0,8 m2
retroflexní materiál 0,1 m2 0,13 m2 0,2 m2
kombinovaný materiál 0,2 m2 --- ---

Jakou třídu vybrat? Výběr dané třídy souvisí s tím, na jakém pracovišti zaměstnanci pracují.
Třída 1 je vhodná pro pracovníky nepohybující se na pozemních komunikacích nebo kolejištích. Tito pracovníci by se měli setkávat s provozem do rychlosti 30 km/h.
Třída 2 je vhodná pro pracovníky pohybující se na silnicích a kolejištích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí přesáhnout 60 km/h.
Třída 3 zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany. Ten využijí pracovníci pohybující se na silnicích a kolejištích nebo v jejich blízkosti s alespoň částečným provozem.

příklady uplatnění tříd výstražných oděvů s vysokou viditelností
druh pracovní činnosti třída oděvu podle minimální plochy nápadných materiálů třída retroreflexního materiálu
práce na stávajících pozemních komunikacích (opravy, údržba) včetně uzavírek 3 2
práce na inženýrských sítích (voda, plyn, elektro, apod.) 3 2
letecký personál na letištní ploše 3 2
svoz odpadků 2 2
vyměřování pozemních komunikací a práce na nich 2 2
záchranná zdravotní služba 2 2
řidiči z povolání, kurýři, poštovní doručovatelé 1 2

Zařazení do tříd je nutné chápat jako základní doporučení, které může být upravováno s ohledem na konkrétní podmínky daného pracoviště.

EN 13356 výstražné doplňky pro neprofesionální použití určuje parametry reflexních doplňků. Ty jsou určeny k signalizaci vizuální přítomnosti uživatelů při osvětlení předním světlem vozidla na tmavých cestách. Není poskytována plnohodnotná ochrana (jako u výrobků splňujících normu EN 471), ale splněním této normy jsou garantovány minimální ochranné vlastnosti. U symbolu bývají uvedeny dané třídy stejně tak, jako je tomu u normy předchozí.

Nebezpečí zranění

norma EN 381 EN 381 ochranné oděvy proti pořezu řetězovou pilou upravuje parametry pro ochranné pracovní oděvy určené pro pracovníky s řetězovou pilou. V závislosti na oděvu rozlišuje následující specifika:
EN 381 – 5: specifika pro ochranu dolních končetin
EN 381 – 7: specifika pro ochranné rukavice
EN 381 – 9: specifika pro ochranné kamaše
EN 381 – 11: specifika pro ochranné bundy

Daný produkt dále náleží do jedné ze čtyř tříd podle rychlosti řetězu používané motorové pily:
Třída 0 16 metrů za sekundu
Třída 1 20 metrů za sekundu
Třída 2 24 metrů za sekundu
Třída 3 28 metrů za sekundu

norma EN ISO 388 norma EN ISO 388 EN 13998 zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - úroveň 1: testováno při síle nárazu 2,45 joulů (pád předmětu s hmotností 1000 g z výšky 250 mm); úroveň 2: testováno při síle nárazu 4,90 joulů (pád předmětu s hmotností 1000 g z výšky 500 mm).

norma EN ISO 11612 EN ISO 11612 ochranné oděvy proti teplu a plameni uvádí technické požadavky pro oděvy, které mají široké spektrum využití tam, kde jsou zapotřebí oděvy mající vlastnosti proti omezenému šíření plamene, dále tam, kde může být uživatel vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu.

Tato norma má následující třídy:
A omezené šíření plamene (úroveň A1/A2)
B konvekční teplo (úroveň B1 - B3)
C sálavé (radiační) teplo (úroveň C1 - C4)
D postřik roztaveným hliníkem (úroveň D1 - D3)
E postřik roztaveným železem (úroveň E1 - E3)
F kontaktní teplo (úroveň F1 - F3)
W odolnost proti pronikání vody (nepovinné požadavky)

EN ISO 14116 ochrana proti teplu a ohni - materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene určuje funkční požadavky na vlastnosti a sestavy materiálů a ochranné oděvy, které jsou určené pro omezené šíření plamene. Účelem je snížit možnosti hoření oděvu, s čímž je spojeno snížení rizika, které by mohlo být způsobeno samotnými materiály. Dále jsou stanoveny také dodatečné požadavky pro oděv.
Tyto oděvy mají chránit uživatele proti náhodnému krátkému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika. Index omezeného šíření plamene: 1, 2, 3 Značení probíhá následovně: „Materiál vyhovuje indexům 0/0/0 ISO 14116“.

norma EN ISO 11611 EN ISO 11611 ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech je zaměřena na ochranné oděvy, které mají chránit uživatele proti postřiku (malé množství roztaveného kovu), krátkodobému styku s plamenem či sálavému teplu z elektrického oblouku. Tyto oděvy mají rovněž zmenšovat možnost zasažení elektrickým proudem při krátkodobém náhodném kontaktu s el. vodiči, které jsou pod napětím (při el. napětích zhruba do 100 V stejnosměrného proudu za běžných podmínek svařování). Úroveň ochrany poskytnuté proti krátkodobému náhodnému kontaktu s el. vodiči, které jsou pod napětím, může být ovlivněna potem, znečištěním nebo dalšími kontaminujícími látkami na oděvu.
Přiměřená celková ochrana proti rizikům při svařování by měla být dále zajištěna nošením osobních ochranných prostředků (OOP) k ochraně hlavy, rukou a nohou - ty zajišťují další normy.

norma EN 61482 EN 61482 oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku určuje zkoušky, pomocí kterých je možné posoudit odolnost materiálů a ochranného oblečení na použití proti tepelnému účinku elektrického oblouku. Řízený a vynucený el. oblouk ve zkušebním obvodu je využíván pro klasifikaci materiálů a oděvů ve dvou třídách ochrany. Tato norma není určena pro měření jmenovitých hodnot oblouku.
Jiné účinky než tepelné účinky el. oblouku (hluk, světelná emise, nárůst tlaku, úraz el. obloukem, horký olej, toxické vlivy, ...) nejsou předmětem této normy.
Předmětem této normy nejsou ochranné oděvy pro práci, při které se záměrně používá el. oblouk (svařování, plazmový hořák, ...).

norma EN 1149-5 EN 1149-5 ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti (antistatika) určuje parametry pro ochranný oděv, který rozptyluje elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému z důvodu zamezení vzniku zápalných výbojů. Oděv tak chrání uživatele před nebezpečím výbuchu.
Tyto požadavky nemusí být dostačující v hořlavém ovzduší, které je obohaceno kyslíkem. Norma není vhodná pro ochranu proti el. napětí v rozvodných sítích.

Protichemické ochranné oděvy

norma EN 1073-2 EN 1073-1 ochrana proti kontaminaci radioktivními částicemi, část 1 určuje požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací proti kontaminaci radioaktivními částicemi.
EN 1073-2ochrana proti kontaminaci radioktivními částicemi, část 2 určuje požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi.


norma EN 14605 EN 14605 ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic, typ 1 určuje požadavky na účinnost protichemických oděvů plynotěsných s přívodem dýchatelného vzduchu.


norma EN 14605 EN 14605 ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic, typ 2 určuje požadavky na účinnost protichemických oděvů neplynotěsných. Uvnitř oděvu se vytváří přetlak pomocí dýchatelného vzduchu.norma EN 14605 norma EN 14605 EN 14605 ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 3 určuje požadavky na provedení ochranných oděvů proti chemikáliím, které jsou opatřeny spoji mezi částmi oděvu, jež jsou nepropustné proti kapalinám (kapalinotěsné). Zahrnuje také prostředky poskytující ochranu jen části těla (typy PB [3]).


norma EN 14605 EN 14605 ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4 určuje požadavky na provedení ochranných oděvů proti chemikáliím, které jsou opatřeny spoji mezi částmi oděvu, jež nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje. Zahrnuje také prostředky poskytující ochranu jen části těla (typy PB [4]).


Příkladem oděvů typu 3 a 4 mohou být nedělené kombinézy nebo dvoudílné oděvy, s kuklou nebo bez ní, s hledím nebo bez něj, s integrovanými vložkami (tvar punčochy) nebo bez nich, s rukavicemi nebo bez nich.

norma EN 13982 EN 13982 ochrana proti průniku pevných částic a ochrana proti aerosolům TYP 5 určuje požadavky pro protichemické oděvy, které poskytují ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím - oděv číslo 5. Typ 5 představuje prachotěsné chemické oděvy, které jsou odolné proti aerosolům suchých jemných prachů.


norma EN 13034 EN 13034 omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi TYP 6 určuje minimální požadavky pro ochranné oděvy proti chemikáliím, konkrétně pro omezené použití a omezené opakované použití. Provedení těchto oděvů je určeno pro použití v případě potenciálnímu vystavení lehkému postřiku, kapalným aerosolům, nízkému tlaku či nízkým objemům rozstřiku, kde není požadována absolutní kapalinová bariéra proti propustnosti (permeaci).
Typ 6 znamená, že kryje a chrání alespoň trup a končetiny (kombinézy vcelku nebo dvoudílné oděvy, s kuklou nebo bez ní, s integrovanou vložkou nebo s kryty obuvi). Odolávají lehkým postřikům, kapalným aerosolům a nízkému tlaku.
Typ PB [6] znamená částečnou ochranu těla podobného omezeného provedení, kryje a chrání jen některé části těla (kabáty, zástěry, rukávy, ...).

norma EN 14126 EN 14126 ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům je zaměřena na vlastnosti tkanin ochranných oděvů, které jsou určené k ochraně proti různým biologickým rizikům, například kontakt s tekutinou (krev, tělesné tekutiny, ...), která může být kontaminována bakteriologickým rizikem. Odkazuje na sérii 5-ti testů: testuje se schopnost zadržet krev, pak patogeny, které mohou být krví přenášeny, dále kontaminanty, které mohou být přenášeny v aerosolech nebo v mokrých či suchých médiích.
Norma se však netýká pouze vlastností tkanin, ale také samotné konstrukce daného oděvu. Dle selského rozumu lze odvodit, že pro takovéto ochranné účely by měly být používány pouze oděvy s plně sešitými (uzavřenými) švy, nikoliv jen šitými (stehovanými) či vázanými.
Oděvy schválené dle této normy nemusí nutně chránit například proti viru prasečí chřipky - viry jsou menší než bakterie a obecně se viry chřipky primárně přenášejí dýchacími cestami. Tyto oděvy jsou však vhodné k ochraně proti všeobecným biologickým rizikům a společně s dalšími vhodnými osobními ochrannými pomůckami (dýchací masky, rukavice, ...) poskytnou vhodnou ochranu uživatelů například při pandemii.


Související položky

Pracovní kalhoty CXS NAOS šedo-černé, HV žluté doplňky, vel. 56

Pracovní kalhoty CXS NAOS šedo-černé, HV žluté doplňky, vel. 56

reflexní doplňky, ventilační prvky, zesílena kolena s možností vložení kolenních výztuh

1 164,-

1 408,- s DPH

4 dny

Pánská pracovní bunda CXS NAOS zelená, HV oranžové doplňky, vel. 56

Pánská pracovní bunda CXS NAOS zelená, HV oranžové doplňky, vel. 56

zapínání na uzávěr, kapsy na zip,rukávy s nastavitelnou manžetou, reflexní doplňky, ventilační prvky

1 103,-

1 335,- s DPH

4 dny

Pracovní kalhoty CXS NAOS modré, HV žluté doplňky, vel. 46

Pracovní kalhoty CXS NAOS modré, HV žluté doplňky, vel. 46

reflexní doplňky, ventilační prvky, zesílena kolena s možností vložení kolenních výztuh

1 164,-

1 408,- s DPH

4 dny

Pánská pracovní bunda CXS NAOS šedo-černá, HV žluté doplňky, vel. 62

Pánská pracovní bunda CXS NAOS šedo-černá, HV žluté doplňky, vel. 62

zapínání na uzávěr, kapsy na zip,rukávy s nastavitelnou manžetou, reflexní doplňky, ventilační prvky

1 103,-

1 335,- s DPH

4 dny

Reflexní pracovní bunda 2v1 Cerva KNOXFIELD HV žlutá vel. 46

Reflexní pracovní bunda 2v1 Cerva KNOXFIELD HV žlutá vel. 46

odepínatelné rukávy, légou kryté zapínání, vysoký stojací límec

1 228,-

1 486,- s DPH

4 dny

Reflexní kalhoty Cerva KNOXFIELD antracit/oranžová vel. 64

Reflexní kalhoty Cerva KNOXFIELD antracit/oranžová vel. 64

elastický pas, zesílená kolena s možností vložení výztuhy

1 029,-

1 245,- s DPH

na dotaz

Kontakty

AMBRA-Group, s.r.o.
Sedliště 398
739 36 Sedliště

  • IČ: 25379887
  • DIČ: CZ25379887

Provozní doba:
Po-Pa
7:00 - 15:30

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Odběr novinek
Editace, odhlášení

AMBRA-Group, s.r.o.
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 639 137-8
E-mail: katalog@ambra.cz
Copyright © 2024, katalog.ambra.cz

Facebook_katalog.ambra Instagram_katalog.ambra RSS kanál katalog ambra
Zavoláme Vám 602 519 824
;

Používáme soubory cookies

Tato webová stránka ukládá data, jako jsou soubory cookie, aby umožnila základní fungování stránek, jakož i marketing, personalizaci a analýzu. Nastavení můžete kdykoli změnit nebo přijmout výchozí nastavení.