Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup nového zboží prostřednictvím https://katalog.ambra.cz

I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek https://katalog.ambra.cz, společnost AMBRA – Group, s.r.o., IČ: 253 79 887, se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1094, PSČ 738 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16 590 (dále jen „AMBRA“ nebo též „prodávající“).

Veškeré smluvní vztahy se řídí s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy navíc i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“).

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva
- kupní smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající – obchodní společnost AMBRA – Group, s.r.o., IČ: 253 79 887, se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1094, PSČ 738 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz čl. I. těchto VOP).

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – každý kdo není spotřebitel. Kupujícím je podnikatel, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého podnikání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Přečíst si můžete článek zde.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Spotřebitel či Kupující je povinen si překontrolovat správnost objednávky. Odeslání objednávky je závazné.

V případě Spotřebitele, se návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) rozumí umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky; kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail; na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou spotřebitelskou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V případě Kupujícího, se návrhem na uzavření kupní smlouvy rozumí odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku prezentované Prodávajícím, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

Na případné dárky, které jsou poskytovány zdarma, není právní nárok a nelze na ně uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

V. Cena a platba
Ceny uvedené na www stránkách https://katalog.ambra.cz jsou uváděny jako konečné, bez i s DPH. V případě, že u zboží není uvedena žádná cena popř. cena ve výši 0,- Kč, pak se rozumí, že cena je dostupná na dotaz. Minimální hodnota objednávky je 200 Kč bez DPH za zboží, dopravné není součástí hodnoty objednávky. Náklady na dopravu se řídí platným ceníkem.CENÍK DOPRAVY

Hmotnost [Kg] Cena bez DPH [Kč]
do 15 165,-
do 30 215,-
do 50 320,-
do 75 575,-
do 100 700,-
do 150 900,-
do 200 1.065,-
do 300 1.410,-
do 400 1.675,-
do 500 1.930,-
do 700 2.360,-
do 1000 2.940,-
do 1500 3.765,-
do 2000 4.465,-
  • U zásilek na dobírku je nutné připočítat 35,- Kč bez DPH.
  • V případě osobního vyzvednutí na sídle firmy Vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 95,- Kč bez DPH.
  • Ceny mezinárodní přepravy k dispozici na telefonu 558 639 137.

Prodávající poskytuje následující slevu:
Množstevní slevy po dohodě.
Hodnota slev se nesčítá.

Pro placení odebraného zboží platí následující platební podmínky:
1. Platba v hotovosti při převzetí zboží.
2. Platba předem se splatností 5 dnů (pokud není dohodnuto jinak). U této platby se zboží zadává do výroby a objednává, až po jejím uhrazení.
3. Jiný způsob platby je možný jen po vzájemné dohodě.
4. Potisk i jiné specifické služby budou uvolněny k dalšímu zpracování až poté, co budou uhrazeny.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele či Kupujícího teprve úplným zaplacení ceny zboží.

VI. Dodací lhůta
Kupující i Spotřebitel bere na vědomí, že dodací lhůty uvedené v Hlavním katalogu a také na webové stránce katalog.ambra.cz. jsou pouze orientační, a tedy pro AMBRU, s.r.o. nezávazné. Dodací lhůty jsou v katalozích uvedeny s platností v okamžiku jejich vydání a na webové stránce katalog.ambra.cz se mění dle aktuálních dohod s dodavateli. Tyto lhůty mohou být prodlouženy zejména v případě, že Kupující nebo Spotřebitel objedná zboží v množství, které je vyšší než obvyklé, případně vyšší než celkové prodeje za předcházející rozhodné období (tímto obdobím je předchozí kalendářní měsíc), nebo půjde o produkt s výpadkem na straně dodavatele. Zejména v těchto případech může být zboží dodáno v jiné než obecné dodací lhůtě, která bude Kupujícímu i Spotřebiteli sdělena.

AMBRA dodává objednané zboží v pracovní dny v době od 8:00 –16:30 hod.

Kupující i Spotřebitel bere na vědomí, že veškeré dodací lhůty jsou pouze orientační a AMBRA neodpovídá za nedodržení uvedeného orientačního termínu dodávky. Dodací lhůty se mohou prodloužit zejména v případě neočekávaných, AMBROU nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají AMBROU ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů AMBRY. Kupující i Spotřebitel bere na vědomí, že s ohledem na orientační charakter dodacích lhůt neodpovídá AMBRA za jejich nedodržení, tedy Kupující i Spotřebitel není oprávněn uplatňovat vůči AMBŘE jakékoliv nároky z důvodu nedodržení těchto orientačních termínů, tedy AMBRA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nedodáním zboží v tomto termínu.

VII. Podmínky dodání zboží
Kupující i Spotřebitel je povinen zboží od přepravce řádně zkontrolovat (tzn. balík rozbalit a zkontrolovat úplnost zásilky a fyzický stav zboží) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, uvést tuto skutečnost do přepravního listu a sepsat s ním zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu zásilky, se doporučuje Kupujícímu i Spotřebiteli zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Na pozdější reklamace závad způsobených při dodání nebude brán zřetel!

Dodávka zboží Kupujícímu i Spotřebiteli může být rozdělena na dodávky částečné, s čímž je Kupující i spotřebitel srozuměn a uzavřením smlouvy s tímto souhlasí.

VIII. Záruka a servis
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Není-li v katalogu, na webových stránkách https://katalog.ambra.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami, jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Reklamaci, bez ohledu na dále uvedené, lze uplatnit pouze písemně na adrese AMBRA - Group, s.r.o., Sedliště 398, 739 39 Sedliště.

Při poškození zásilky Spediční společností - je nutné s řidičem sepsat poškození zásilky do přepravního listu, popřípadě sepsat protokol o poškození. Do 2 dnů od převzetí zásilky je možno uplatnit reklamaci u spediční služby, pozdější reklamaci již neuznávají.

Při poškození zásilky Českou poštou - je nutné do 2 dnů se dostavit na nejbližší poštu. Zde sepíšete protokol o škodě.

V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady, bude provedena oprava poškozeného zboží. Právo z vadného plnění Spotřebiteli či Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděli, že má vadu, nebo pokud vadu sami způsobili.

IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Spotřebitel má právo podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno tak, že Spotřebitel zašle Prodávajícímu do konce 14 denní lhůty písemné oznámení o odstoupení, a to:

  • poštou na adresu AMBRA – Group, s.r.o., Sedliště 398, 739 39 Sedliště
  • e-mailem na adresu katalog@ambra.cz
Spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy Spotřebitel vrátí i dodané zboží, které musí být nepoškozené, bez známek opotřebení, pokud to nevylučuje povaha zboží, pak v původním obalu.

Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy s Prodávajícím, vrátím mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Spotřebitele na základě smlouvy obdržel (včetně nákladů na dodání zboží ke Spotřebiteli), stejným způsobem.

Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak.

Náklady spojené s vrácením zboží (náklady na dopravu apod.) hradí v plné výši Spotřebitel.

Spotřebitel n e m ů ž e odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 písm. a), b), c) a g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, tedy při podstatném porušení smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení věci. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen vydat vše, co na základě spotřebitelské smlouvy získal. Pokud to již není možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nemůže být vydáno.

Podle zákona nemůže nakupující odstoupit od těchto smluv:
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (například skříň "na míru"), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (například potraviny)

X. Závěrečná ustanovení
V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy katalog@ambra.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na www stránkách internetového obchodu https://katalog.ambra.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Nahoru

Kontakty

AMBRA-Group, s.r.o.
Sedliště 398
739 36 Sedliště

  • IČ: 25379887
  • DIČ: CZ25379887

Provozní doba:
Po-Pa
7:00 - 15:30

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Odběr novinek
Editace, odhlášení

AMBRA-Group, s.r.o.
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 639 137-8
E-mail: katalog@ambra.cz
Copyright © 2024, katalog.ambra.cz

Facebook_katalog.ambra Instagram_katalog.ambra RSS kanál katalog ambra
Zavoláme Vám 602 519 824
;

Používáme soubory cookies

Tato webová stránka ukládá data, jako jsou soubory cookie, aby umožnila základní fungování stránek, jakož i marketing, personalizaci a analýzu. Nastavení můžete kdykoli změnit nebo přijmout výchozí nastavení.